بشکه سازی ایساتیس در سال 84 به ثبت رسید. تولید انواع ورق کرکره وانواع  بشکه جهت مظروف قیر کردن قیر از جمله فعالیت های این شرکت می باشد.
   1391/8/7 21:02